Menu

ფაილი საფუძველი მოკლე აღწერა
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 31 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ფოცხოს საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები.
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 32 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ჯოლევის საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 33 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ლეხაინდრავოს საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 34 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ჭალადიდის საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 35 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ნაგვაზავოს საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები.
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 36 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, სენაკის მაზრის, სეფიათის საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 37 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ბანძის საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 38 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, თიანეთის საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 39 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, აბაშის საზოგადოების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 40 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, სურამის საქალაქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 41 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ქუთაისის სამთო უბნის საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 42 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ჭიათურის საქალაქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები და მიმოწერა არჩევნების ჩატარების შესახებ.
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 43 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, შორაპნის სამაზრო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები და სხვა მიმოწერა არჩევნების ჩატარების შესახებ.
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 44 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, სენაკის საქალაქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 45 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, გორის საქალაქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 46 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, სამტრედიის საქალაქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 47 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ქალაქ ქუთაისის საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 48 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, რაჭის მაზრის სოფლების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 49 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, დუშეთის მაზრის საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 50 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, აღმოსავლეთ საქართველოს მაზრების, ქალაქების და სოფლების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 51 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, კინჩხის საზოგადოების კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 52 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ოზურგეთის სამაზრო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 53 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, დასავლეთ საქართველოს მაზრების საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 54 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, თელავის სამაზრო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები
ფონდი: 1834 ანაწერი: 2 საქმე: 55 დამფუძნებელი კრების არჩევნების, ხაშურის საქალაქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმები.